Holandia 1975 bb

HYLA Rudolf

(5.11.1902-21.3.1969)

1

Ekstraklasa

Polonia Warszawa (1928)

16

1

2

Ekstraklasa

Polonia Warszawa (1929)

17

2

Ekstraklasa: 33/3                                                                                                                            

SOCIAL MEDIA

HYLA Rudolf